Hermanska barnhemmet

Herman Samuelsson i Knabbarp Fond

Ansök

Stiftelsen Herman Samuelsson i Knabbarp fond delar årligen ut bidrag till behövande barn och behövande ungdom efter genomförd grundskola. 

Vem kan ansöka

Den exakta lydelsen för vem som har rätt att söka lyder:

-” till dels understöd åt behövande barn och dels stipendier åt behövande ungdom för fortsatta studier efter genomgången grundskola. I båda fallen skall mottagaren vara bosatt inom området för Vimmerby Landsförsamling 1881 och skall barn och ungdom från dåvarande Djurstorps rote äga företräde. Vad som utdelas får icke medföra lindring i kommunala åliggande skyldigheter.”

  • Definition av ”Vimmerby landsförsamling 1881” är nuvarande Vimmerby församling exklusive tätorten Vimmerby. Barn och ungdom från Vimmerby stad kan vi alltså inte hjälpa.
  • Som ungdom räknas man tills man genomgått gymnasiet eller tills dess man fyller 21 år.

När vi gör bedömningen av behovet av våra sökande är familjeförhållande av stor vikt, även ev. handikapp eller andra försvårande omständigheter. 

Hur ansöker man

Förutom en komplett och korrekt ifylld blankett skall det med ansökan bifogas ett intyg från skolkurator, skolsköterska eller annan vederhäftig person som känner till barnets förhållande. För att få ett så korrekt underlag som möjligt måste alla sökande lämna en komplett och korrekt ifylld ansökningsblankett inklusive intyg. 

Blanketten laddar du enkelt ner här.

Både ansökningsblankett och intyg måste skickas in för att vi skall kunna ta upp ansökan och pröva den. Vi måste tyvärr avslå ansökan som ej är fullständig, så var noga när du fyller i den.

Senaste dag för ansökan är 30 november, det år man söker bidrag. (Skall vara stiftelsen tillhanda)

Adress dit du skall skicka ansökan hittar du här

 

Sekretess

Stiftelsens verksamhet faller inte inom sekretesslagen då denna endast är tillämplig på offentlig verksamhet. I och med att ansökningshandlingarna innehåller känsliga personuppgifter finns det ändå ett starkt etiskt och moraliskt ansvar och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla styrelsemedlemmar undertecknar därför en förbindelse om tystnadsplikt.

Denna förbindelse omfattar i korta drag att:

  • Material innehållande personlig information får endast användas inom styrelsen och är sekretessbelagt.
  • Personlig information som lämnas till styrelsen får inte vidarebefordras till obehöriga.
  • Redovisning eller bearbetning av inlämnade uppgifter får inte ske på sådant sätt att uppgifternas identitet kan röjas.
Förbindelsen gäller även efter att styrelseuppdraget upphört.

 

En av de många öppna spisarna på Ekbacken. Att hjälpa behövande barn och ungdomar är och har varit kärnan i stiftelsens verksamhet ända från starten 1881.